iNomoi update 1.1.8

On 20/07/2011, in iNomoi, iNomoi Updates, by ageo

Διάφορες τροποποιήσεις και διορθώσεις

Σύνταγμα της Ελλάδος

  • Τροποποιήσεις του Ψηφίσματος της 27-5-2008 (ΦΕΚ 102/Α’/2-6-2008)

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

  • Ορθογραφικές / Τυπογραφικές διορθώσεις

Κώδικας Δικηγόρων

  • Ορθογραφικές / Τυπογραφικές διορθώσεις